Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Hoofdlijnennota Europawet (2023)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3juni 2022

Het kabinet hecht veel waarde aan de informatievoorziening aan de Kamer op het terrein van EU-besluitvorming. Door actief invulling te geven aan de EU-informatievoorziening kan de Kamer de democratische controle op het kabinetsstandpunt en de invloed op EU-besluitvorming uitvoeren. In de loop van de afgelopen decennia zijn op organische wijze de EU informatie-afspraken tot stand gekomen, voortvloeiend uit een continue dialoog tussen Kamer en kabinet.

Het kabinet beoogt met de Europawet besluitvorming in de EU transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen en de resultaten en toegevoegde waarde van EU-beleid zichtbaarder te maken1, door de informatie-afspraken te verankeren. Hiertoe blijft de inzet van het Nederlandse kabinet om het EU-transparantiebeleid te moderniseren en de EU-besluitvormingsprocedure inzichtelijker en toegankelijker te maken2. Het kabinet waardeert tevens de inspanningen van de Kamer op dit terrein.

Voor het slagen van de Europawet acht het kabinet het van groot belang dat de Kamer nauw betrokken blijft in het wetgevingstraject. Op basis van een aantal fundamentele dilemma’s die in deze brief wordt geschetst, die zowel Kamer als kabinet raken, gaat het kabinet graag in overleg om te evalueren welke informatie uw Kamer nodig heeft om de controlerende functie goed in te kunnen vullen. Deze informatie-afspraken worden vervolgens verankerd in een Europawet.

Graag informeer ik uw Kamer in deze hoofdlijnenbrief over de Europawet en het bijbehorende tijdspad, zoals toegezegd tijdens het Commissiedebat EU-informatievoorziening van 10februari jl. (Kamerstuk 22112, nr. 3301) In deze brief zal ik achtereenvolgens ingaan op de huidige EU informatie-afspraken, aanleiding en doel van de Europawet, de reikwijdte van de Europawet en onderliggende fundamentele vraagstukken, de verhouding tot een EU-database3 en het voorziene tijdpad en vervolg.

1. Huidige EU informatie-afspraken

De huidige EU informatie-afspraken vloeien voort uit verschillende moties, toezeggingen en Kamerbrieven en zijn vastgelegd in een overzicht in de bijlage van de Kamerbrief afspraken EU-informatievoorziening van juli 2020.4 Het doel van de informatie-afspraken is dat de Kamer uitgebreid en in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd over (actuele ontwikkelingen in) de Europese onderhandelingen, teneinde de democratische controle op het kabinetsstandpunt en de invloed van de Kamer op Europese besluitvorming te faciliteren.

Dit overzicht bevat afspraken op veertien terreinen:

Het jaarlijkse Commissiedebat EU-informatievoorziening met de Minister van Buitenlandse Zaken als verantwoordelijke coördinerende bewindspersoon voor EU-aangelegenheden, speelt een belangrijke rol in het (periodiek) opmaken van de balans ten aanzien van de EU informatie-afspraken. Met uw Kamer wordt dan vastgesteld of de bestaande afspraken nog volstaan of dat er op grond van ontwikkelingen in de EU nadere afspraken moeten worden gemaakt teneinde uw Kamer in staat te stellen zo goed mogelijk haar rol te vervullen. Maar ook buiten het Commissiedebat kunnen aanvullende informatie-afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd omtrent de Brexit en de Conferentie over de Toekomst van Europa. Dit geeft het kabinet en de Kamer de nodige flexibiliteit. Zo is het bijvoorbeeld inmiddels staande praktijk dat het kabinet, daar waar mogelijk, non-papers met de Kamer deelt in de beleidsvormende fase.

De invulling van de EU-informatievoorziening is gebaseerd op artikel 68 van de Grondwet en de inlichtingenplicht. Artikel 68 bepaalt dat het kabinet de Kamer mondeling of schriftelijk de door één of meer Kamerleden verlangde inlichtingen moet verstrekken, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat. Deze inlichtingenplicht is passief5, dat wil zeggen dat de plicht bestaat op grond van een verzoek. Tegelijkertijd is er een ongeschreven actieve inlichtingenplicht. De inlichtingenplicht vloeit voort uit de in artikel 42 van de Grondwet neergelegde ministeriële verantwoordelijkheid.

(Video) Virtual Info Day on the 2022 Call for proposals addressing Preparatory Studies for CB RES Projects

2. Aanleiding / doel Europawet

Het beeld dat uit recent onderzoek van de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar voren komt is dat «de Nederlandse EU-coördinatie een goed geoliede machine is, die er over het algemeen in slaagt tijdig coherente Nederlandse standpunten te formuleren over EU-voorstellen met een actieve betrokkenheid van de ministeries, de medeoverheden en het parlement».6 Ik ben tevens verheugd dat in het verslag van rapporteur Kamminga (hierna: rapport Kamminga) ter voorbereiding van het Commissiedebat EU-informatievoorziening een aantal zaken wordt geconstateerd die goed gaan, zoals het feit dat de Kamer in vergelijking met andere parlementen relatief veel informatie van de regering ontvangt over het verloop van Europese onderhandelingen en dat er een bloeiende praktijk is van debatten en schriftelijke overleggen voorafgaande aan Raden.7

Tegelijkertijd wordt in het rapport Kamminga ook een aantal tekortkomingen rondom de EU-informatievoorziening geconstateerd en ervaren Kamercommissies een gebrek aan informatie en betrokkenheid tijdens een aantal fases van het Brusselse proces.8 Graag ga ik met uw Kamer verder in gesprek over deze constateringen en de gedane aanbevelingen. Het rapport constateert tevens dat grip op Europese besluitvorming en adequate controle van de regeringsinzet in Brussel een terugkerend aandachtspunt is voor de Tweede Kamer.9 Om die reden zijn er vanuit de Kamer eerder initiatiefwetten voorgesteld op het terrein van de wettelijke verankering van de EU informatie-afspraken: initiatiefwet Maij-Mulder10 uit 2017 en initiatiefwet Jetten-Verhoeven uit 2019.11

Het kabinet beoogt met de Europawet besluitvorming in de EU transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen en de resultaten en toegevoegde waarde van EU-beleid zichtbaarder te maken12, door de informatie-afspraken te verankeren. Op die manier kan de informatiepositie van de Kamer met betrekking tot EU-aangelegenheden verder worden verbeterd. Een betere informatiepositie van de Kamer verstevigt haar democratische controletaak op EU-aangelegenheden en de democratische legitimiteit van EU-besluitvorming.

Hiertoe wordt in de Europawet de parlementaire informatiepositie over Europese aangelegenheden wettelijk verankerd als nadere uitwerking van de grondwettelijke verplichting (artikel 68 Grondwet) om de Kamer inlichtingen te verstrekken. In de Europawet dient te worden vastgelegd welke informatie over EU-aangelegenheden het parlement nodig heeft, binnen welke termijn en op welke manier, om de controlerende functie goed uit te kunnen voeren. Met de wettelijke verankering wordt beoogd dat de EU informatie-afspraken nog beter worden nageleefd en de Kamer zo volledig en tijdig mogelijk wordt geïnformeerd over EU-aangelegenheden.

3. Reikwijdte Europawet en onderliggende fundamentele vraagstukken

In de kern beoogt de Europawet de informatiepositie van het parlement in EU-zaken te verankeren door het vastleggen van de informatie-afspraken over Europese aangelegenheden. Daarvoor is het in het wetgevingstraject van belang dat het kabinet en de Kamer een dialoog voeren over de optimale EU informatievoorziening aan de Kamer. Een logisch startpunt voor deze dialoog is, zoals uw Kamer ook aangeeft in het rapport Kamminga13, om de huidige informatie-afspraken te evalueren en op basis daarvan te bekijken wat er wel, maar ook wat er niet meer nodig is om de informatiepositie van de Kamer t.a.v. EU dossiers verder te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het wetgevingstraject van de Europawet zal daarmee het bepalen van de reikwijdte van de informatie-afspraken zijn en het in het kaart brengen van de consequenties daarvan. Daarbij zal ook gekeken worden hoe andere EU-lidstaten de EU-informatievoorziening hebben georganiseerd. In deze brief is een eerste vergelijking met Duitsland opgenomen, omdat Duitsland vaak als voorbeeld wordt aangehaald in debatten en onderzoeken.

Om tot optimale EU informatie-afspraken te komen dienen het kabinet en de Kamer zich te buigen over de (fundamentele en praktische) consequenties die het verruimen of het vernauwen van de huidige EU informatie-afspraken met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het terrein van openbaarheid van vergaderingen, de verhouding tot de effectieve Nederlandse onderhandelingsruimte in de EU en het EU juridisch kader, en de benodigde capaciteit en investeringen bij het kabinet en het parlement. Hier doet zich een aantal dilemma’s voor, die zowel Kamer als kabinet raken. Volledige toegang tot (deels vertrouwelijke) informatie staat bijvoorbeeld op gespannen voet met principes als openbaarheid van debat, effectief onderhandelen en Europese regelgeving over de openbaarheid van EU-documenten. Tijdigheid en volledigheid van informatie richting de Kamer staat mogelijk ook op gespannen voet met de capaciteit bij ministeries om als kabinet strategischer en selectiever te opereren in de EU14 en bij het parlement om die informatie te verwerken.

Ter bevordering van de dialoog tussen het kabinet en de Kamer is een aantal van deze onderliggende en fundamentele vraagstukken hieronder toegelicht. De Europawet beoogt de kwaliteit van de EU-informatievoorziening te bevorderen en een evenwicht te brengen tussen deze verschillende factoren. Voor het kabinet is het uitgangspunt dat de Europawet qua reikwijdte tegemoet komt aan de wens van de Kamer om meer grip te krijgen op EU-besluitvorming, zonder dat dit de noodzakelijke onderhandelingsruimte van het kabinet in de EU onnodig inperkt en/of een te groot beslag legt op de capaciteit van de ministeries en het parlement.

a. Wijze van EU-informatievoorziening (openbaar vs. besloten)

Zoals aangegeven vindt de EU-informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer plaats op grond van de actieve en passieve inlichtingenplicht. Uniek in de EU is dat de Tweede Kamer voor vrijwel elke Raad van Ministers alle fiches en agenda’s over Europees beleid behandelt in een openbaar commissiedebat met betrokken bewindspersonen.15 Aangezien het mede gaat om documenten van EU-instellingen, is de EU-informatievoorziening gebonden aan het EU juridisch kader voor de omgang met die informatie. Er zijn bijvoorbeeld EU regels voor de (vertrouwelijke) omgang met verschillende vertrouwelijkheidsmarkeringen van documenten die binnen de EU-instellingen beschikbaar zijn, zoals regels over de omgang met limité-documenten.16

Over inzage in documenten zijn afspraken te maken. Zo zijn er met uw Kamer afspraken gemaakt over de inzage in en de vertrouwelijke omgang met Limité-documenten via het zogenaamde Delegates Portal, waar uw Kamer toegang toe heeft.17 Echter, over de openbaarmaking van deze documenten zijn op nationaal niveau geen afwijkende afspraken mogelijk. Concreet betekent dit dat als het kabinet verzocht wordt op nationaal niveau vertrouwelijke EU-documenten openbaar te maken, dat het kabinet dat alleen zal honoreren na overleg met betreffende EU-instellingen of -lidstaten op basis van het beginsel van loyale samenwerking en Unietrouw, beginselen die voortvloeien uit het EU-Verdrag.

(Video) Midday press briefing of 23/05/2023

Ook als het gaat om het delen van posities van andere EU-lidstaten geldt vertrouwelijke omgang met informatie. Het openbaar maken van andere lidstaatposities, vaak in vertrouwen gedeeld, kan in strijd zijn met het belang van de staat in de zin van artikel 68 van de Grondwet.

Een uitbreiding van inzage in de vertrouwelijke stukkenstroom zou evenwel mogelijk zijn. Zoals ook het IOB-rapport laat zien mede op basis van de ervaring in Duitsland, leidt uitbreiding van vertrouwelijke inzage alléén echter niet automatisch tot beter inzicht in het proces en de mogelijkheid tot parlementaire controle daarop18. Het vereist aanzienlijke investeringen aan de zijde van het parlement en het kabinet op het terrein van capaciteit en ICT om de overvloed aan informatie toegankelijk te maken en te analyseren. Tegelijkertijd zijn deze documenten gebonden aan bovengenoemde regels omtrent vertrouwelijke omgang met documenten. Zoals bij uw Kamer bekend, betekent dat dat vertrouwelijke documenten en informatie daaruit niet openbaar behandeld kunnen worden of dat de Kamer meer besloten vergaderingen moet houden.

Op EU-niveau voert het kabinet een actieve transparantie-agenda en blijft zich hier onverminderd voor inzetten samen met gelijkgezinde lidstaten.19 Alleen door transparantie aan de bron, dus vanuit de EU-instellingen, te verbeteren, kunnen documenten zoveel, en zo vroeg mogelijk in het proces, openbaar worden.

b. Evenwicht EU-informatievoorziening en effectieve parlementaire controle

De vraag doet zich voor of de Kamer behoefte heeft aan meer (o.m. vertrouwelijke) documenten of dat behoefte bestaat aan meer gerichte informatie en overzicht en structuur van de huidige informatievoorziening. Het kabinet zet zich er voor in de huidige informatie-afspraken goed tegen het licht te houden in samenspraak met uw Kamer en te bespreken welke informatie niet meer noodzakelijk is, zodat de Kamer op een meer efficiënte en effectieve wijze kan worden geïnformeerd.

De wettelijke verankering van de informatie-afspraken staat mogelijk op gespannen voet met de huidige mate van flexibiliteit v.w.b. het aanpassen van afspraken. Voor het ontwerp van de Europawet is het voor het kabinet van belang dat voldoende mate van flexibiliteit behouden blijft, zodat de Kamer en het kabinet met het oog op nieuwe ontwikkelingen ook aanvullende informatie-afspraken kunnen blijven maken.

In het licht van een effectieve parlementaire controle zou naast de EU-informatievoorziening ook, in lijn met het rapport Kamminga, gekeken kunnen worden naar de veelheid aan instrumenten die de Tweede Kamer reeds tot haar beschikking heeft en vaker en gerichter kan inzetten.20

c. Evenwicht EU-informatievoorziening en effectieve Nederlandse onderhandelingsruimte

Zoals hierboven is aangegeven ontvangt de Kamer in vergelijking met andere parlementen relatief veel informatie van het kabinet over het verloop van Europese onderhandelingen en is er een praktijk van openbare Commissiedebatten, die in andere lidstaten niet of veel minder voorkomt. Bekend is dat veel andere EU-lidstaten graag meelezen op de Nederlandse positie in BNC-fiches en geannoteerde agenda’s voor Raden.

Waar het kabinet veel waarde hecht aan deze relatief ruime openbaarheid, heeft Nederland tegelijkertijd een strategisch belang om binnen de lopende EU-onderhandelingen het Nederlandse belang zo goed mogelijk te verdedigen. Het is van belang dat bij het vaststellen van de reikwijdte van de EU informatie-afspraken rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van het delen van informatie voor de onderhandelingspositie van Nederland. Als alle Nederlandse kaarten in de EU-onderhandelingen op tafel liggen en daarmee in de openbaarheid komen, kunnen andere landen hiervan ongewenst gebruik maken.

d. Capaciteit en investeringen

Volgens het reeds aangehaalde IOB-onderzoek zet de vereiste van compleetheid veel druk op het Nederlandse EU coördinatiesysteem en leggen parlementaire verplichtingen veel druk op ambtenaren, waardoor andere taken als strategievorming en verdieping van het krachtenveld in het gedrang komen.21 IOB adviseerde dat de lange lijst informatieafspraken in dit licht herziening behoeft.

Zoals reeds aangegeven, zal het kabinet in de discussie over de reikwijdte van informatie-afspraken er op aansturen ook te evalueren welke informatie-afspraken niet (meer) noodzakelijk zijn. Betere informatievoorziening waar het nodig is, maar ook minder waar dat kan. Naast personele capaciteit zal ook rekening gehouden moeten worden met de benodigde investeringen. Aan de zijde van het kabinet zullen (eventuele) budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het/de beleidsverantwoordelijk(e) departement(en), conform de regels van de budgetdiscipline. Aannemelijk is dat het uitbreiden van bepaalde informatie-afspraken consequenties heeft voor de informatiestromen en mogelijk ICT-investeringen vergt. Het kabinet is voornemens dit nader in kaart te gaan brengen (zie ook de paragraaf over de EU-monitor). Uiteraard geldt het capaciteitsvraagstuk niet alleen aan de zijde van het kabinet, maar ook aan de zijde van het parlement.

In Duitsland zet de Bondsdag zelf ruime capaciteit in om de informatievoorziening aan Duitse parlementsleden te ondersteunen via een database («EUDox»). Ondersteunende staf in dienst van de Bondsdag is bezig met het administreren van EU-documenten vanuit Delegates Portal en regeringsdocumenten. Bij het EU Directoraat Generaal van de Bondsdag is zo’n 70 FTE belast met de analyse van EU-aangelegenheden. Binnen dit DG is zo’n 20 FTE in dienst om documenten in de database te zetten, hierbij gaat het om ongeveer 30.000 documenten per jaar. De Bondsraad heeft ook een database in eigen beheer.

Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste vraagstukken dient, zoals gezegd, een goede afweging gemaakt te worden voor wat betreft de reikwijdte van de EU informatie-afspraken in de Europawet. Het is daarbij van belang dat de toegevoegde waarde, het nut en de noodzaak van bepaalde aanpassingen in verhouding staan tot de daarvoor noodzakelijke investeringen en capaciteit, daarbij de fundamentele vraagstukken inachtnemend.

4. Verhouding tot EU-monitor

In een door de Kamer aangenomen motie van het lid Koekkoek wordt de regering verzocht «in samenspraak met de Kamer de mogelijkheden te verkennen voor het invoeren van een EU-monitor waarin alle Europese wetgeving en beleid, zoals EU-voorstellen, Nederlandse inzet, nationale reacties, Raadsagenda’s en Raadsverslagen van Raadswerkgroepen en het Coreper digitaal worden gesorteerd per thema en dossier, met inachtneming van kosten, toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid».22

Het kabinet zal parallel aan het Europawet-traject een kosten/batenanalyse uitwerken om tot een realistische inschatting van kosten, toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid van een eventuele EU-monitor/database te komen. Als is vastgesteld wat de reikwijdte van de Europawet zou moeten zijn en welke informatie-afspraken wettelijk verankerd gaan worden, kan een realistische kosten/batenanalyse gemaakt worden. Daarnaast zullen in deze verkenning relevante ontwikkelingen op EU-niveau in acht worden genomen, waaronder de aanstaande totstandkoming van de One-stop-IT-shop, één digitaal EU-portaal van Europees parlement, Europese Commissie en Raad waarin de voortgang van wetgevende onderhandelingen met alle relevante documenten van de drie instellingen opgenomen zijn. 23 Ook zal gekeken worden naar hoe deze EU-monitor zich verhoudt tot reeds bestaande databases waar de Kamer toegang toe heeft, zoals Delegates Portal, en openbare databases van bijv. het Europees Parlement24. Daarbij zou volgens het kabinet voorkomen moeten worden dat bestaande EU-informatiestromen op nationaal niveau gedupliceerd worden. Daarnaast zet Nederland zich, zoals eerder aangegeven, in voor meer transparantie aan de bron.

Zoals aangegeven hierboven maakt de Duitse Bondsdag gebruik van een database in eigen beheer («EU-Dox»). De database is alleen in te zien door Bondsdagleden (en hun ambtenaren) en niet door anderen. Het zou aanzienlijke (capaciteits)investeringen vergen om een vergelijkbaar systeem in Nederland in te richten.

5. Voorzien tijdpad en vervolg

Het kabinet streeft naar de volgende planning.

Datum

Processtap in wetgevingstraject

Juni 2022

Hoofdlijnennota

Juni 2022 – april 2023

Dialoog met Kamer, uitwerking concept wetsvoorstel

April 2023 – juli 2023

Toets- en consultatieperiode concept wetsvoorstel (inclusief behandeling ministerraad en indiening Raad van State)

Juli 2023 – oktober 2023

Advies Raad van State en nader rapport

Oktober 2023

Aanbieding wetsvoorstel Tweede Kamer

De uitwerking van de Europawet is complex, aangezien het gaat om wetgeving met een aantal fundamentele onderliggende dilemma’s, zoals geschetst in deze Kamerbrief. Bij de nadere uitwerking zal lering worden getrokken uit de huidige afspraken uit de EU-informatievoorziening, eerdere initiatiefwetten op dit terrein vanuit het parlement en de inrichting van soortgelijke wetten in andere EU-lidstaten.

Voor het slagen van een Europawet die toegevoegde waarde, nut en noodzaak heeft, acht het kabinet het van groot belang dat de Kamer nauw betrokken blijft in het wetgevingstraject. Op basis van de fundamentele dilemma’s zoals hierboven geschetst wil het kabinet de dialoog voeren met uw Kamer om op basis van de huidige EU informatie-afspraken te evalueren welke informatie de Kamer wel (en niet meer) nodig heeft om de controlerende functie goed in te kunnen vullen. Het kabinet heeft met genoegen kennis genomen van de aanstelling door uw Kamer van rapporteurs voor het wetgevingstraject en ziet uit naar een nauwe interactie in dit traject. Op basis van de dialoog met de rapporteurs en uw Kamer voorziet het kabinet dat scenario’s worden uitgewerkt en het kabinet uw Kamer een brief stuurt over de nadere invulling om tot een wetsvoorstel te komen dat leidt naar een Europawet die voldoet aan de verwachtingen en realistisch is.

Tot slot merk ik graag op dat de afspraken betreffende de EU-informatievoorziening met uw Kamer zijn gemaakt, maar dat deze eveneens worden benut voor de EU-informatievoorziening aan de Eerste Kamer. Om deze reden stuur ik een afschrift van deze brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

FAQs

Welke landen treden binnenkort toe tot de EU? ›

De huidige kandidaat-lidstaten zijn:
 • Montenegro.
 • Servië
 • Turkije.
 • Noord-Macedonië
 • Albanië
 • Oekraïne.
 • Moldavië
 • Bosnië en Herzegovina.
Jan 24, 2023

Hoe werkt de Europese Commissie? ›

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.

Wie wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie? ›

De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één.

Wat is de procedure voor het verlaten van de Unie en in welk artikel vinden we deze procedure? ›

De artikel 50-procedure is de enige officiële manier waarop een lidstaat zijn lidmaatschap kan beëindigen. Op 29 maart 2017 riep het Verenigd Koninkrijk artikel 50 aan.

Welk land kwam er als laatste bij de EU? ›

De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie.

Waarom zit Montenegro niet in de EU? ›

Op 15 december 2008 vroeg Montenegro officieel EU-lidmaatschap aan. Montenegro kampt met ecologische, juridische en misdaad gerelateerde problemen die toetreding in de weg kunnen staan.

Wat is verschil tussen Europese Raad en Europese Commissie? ›

De Raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten, het Europees Parlement de Europese burgers en de Europese Commissie moet het Europees belang behartigen. De Europese Commissie is de enige instelling die wetsvoorstellen mag doen.

Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie? ›

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 27 lidstaten, de Raad van de Europese Unie uit de 'vakministers' van de 27 lidstaten. Tussen de Raad van Europa en de Europese Unie bestaat een nauwe samenwerking op het gebied van mensenrechten, rechtsstaat en democratie.

Hoeveel verdient iemand bij de Europese Commissie? ›

Personeel van de Europese Unie verdient bruto ongeveer tussen de € 2.800,- en € 22.500,- per maand voor een 40-urige werkweek. Voor personeel dat niet in Brussel maar elders in de Europese Unie werkt wordt dit omhoog of omlaag aangepast op basis van de gemiddelde kosten voor levensonderhoud ten opzichte van Brussel.

Hoe worden de leden van de Europese Commissie gekozen? ›

De Europese Commissie wordt geleid door haar voorzitter en de 26 commissarissen, een per land. De voorzitter van de Commissie wordt, na de Europese verkiezingen, door het Europees Parlement gekozen voor een periode van vijf jaar.

Wie heeft de leiding over de Europese Commissie? ›

Voorzitter van de Europese Commissie – Ursula von der Leyen

leidt de Commissie bij het uitvoeren van het EU-beleid. neemt deel aan vergaderingen van de G7. neemt deel aan de belangrijkste besprekingen in het Europees Parlement en onder EU-regeringen in de Raad van de Europese Unie.

Hoe is de Europese Commissie samengesteld? ›

Inbreng EU-lidstaten

De Europese Commissie telt 26 leden, in principe voor elke lidstaat één. In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de Commissie moet bestaan uit een aantal leden dat gelijk is aan tweederde van het aantal lidstaten. De Europese Raad mag besluiten hiervan af te wijken.

Wat zijn de 4 vrijheden van de EU? ›

Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten
 • De interne markt: Algemene beginselen.
 • Vrij verkeer van goederen.
 • Vrij verkeer van kapitaal.
 • Vrijheid van vestiging en vrij verrichten van diensten.
 • Vrij verkeer van werknemers.
 • Wederzijdse erkenning van diploma's.
 • De alomtegenwoordige digitale eengemaakte markt.
Jun 30, 2022

Welke voorwaarden zou de EU moeten opleggen om lid te worden van de EU? ›

Voorwaarden EU-lidmaatschap
 • Een land moet een stabiele democratie hebben die de rechtstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt.
 • Een land moet een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van de EU.

Wat is een artikel 7 procedure? ›

De artikel 7-procedure

Het omvat twee mechanismen om de EU-waarden te beschermen: voor preventieve maatregelen, als er een duidelijk risico bestaat dat de EU-waarden worden geschonden en sancties, als een dergelijke schending al heeft plaatsgevonden.

Wat is een EVA land? ›

De EVA-landen zijn:
 • IJsland.
 • Noorwegen.
 • Zwitserland, en.
 • Liechtenstein.

Hoe heette de EU eerst? ›

In 1957 werden in het Verdrag van Rome de Europese Economische Gemeenschap en Euratom opgericht. Deze twee organisaties vormden samen met de EGKS de basis voor de Europese Gemeenschap (EG), zoals de Europese Unie tot 1993 heette.

Waarom zitten Noorwegen en Zwitserland niet in de EU? ›

Het belangrijkste argument was dat Noorwegen door toetreding een deel van de soevereiniteit zou verliezen. Ook zouden er fundamentele economische verschillen zijn tussen de EU en Noorwegen: in Noorwegen is de economie gebaseerd op visserij en olie, terwijl de EU een industriële economie heeft.

Welk land verliet de EU? ›

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 31-01-2020 bestond de Europese Unie weer uit 27 leden.

Waarom mag Albanie niet in de EU? ›

Bezwaren tegen lidmaatschap komen onder andere voort uit de grootschalige corruptie in het land en jarenlange criminaliteit door Albanese bendes in de Europese lidstaten. Sinds 2010 kunnen Albanezen vrij reizen door de Europese Unie, maar vanwege de overlast gaan er stemmen op om hun visumplicht opnieuw in te voeren.

Hoe heette Montenegro vroeger? ›

In 2003 kwam er een einde aan de Federale Republiek Joegoslavië en de naam werd nu Servië en Montenegro, een losse unie tussen twee deelrepublieken. Na drie jaar zou er een evaluatie komen en zo lang mocht er geen referendum komen over een mogelijke splitsing.

Is Nederland lid van de Raad van Europa? ›

De Raad van Europa is in 1949 opgericht door tien landen, waaronder Nederland.

Welke 2 taken heeft de Europese Commissie? ›

Overzicht. De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is politiek onafhankelijk en is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit.

Wat zijn de drie belangrijkste taken van de Europese Commissie? ›

De Commissie helpt de algemene strategie van de EU vorm te geven, beheert de EU-begroting en stelt nieuwe EU-wetten en -beleidsmaatregelen voor terwijl ze erop toeziet dat die ook uitgevoerd worden. Ten slotte speelt ze ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van internationale ontwikkeling en hulpverlening.

Wat is er bijzonder aan de Raad van de Europese Unie? ›

In de Raad van de EU, ook wel kortweg "de Raad", komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar om wetsvoorstellen te bespreken, te wijzigen en goed te keuren, en het beleid te coördineren. De in de Raad gemaakte afspraken zijn bindend voor de nationale regeringen.

Welk land is op dit moment voorzitter van de Raad van ministers? ›

Voorzitterschap. Het voorzitterschap van de Raad ligt per toerbeurt van zes maanden in handen van een van de lidstaten. Sinds 1 januari 2023 is Zweden voorzitter van de Raad. Dit geldt echter niet voor de formatie Buitenlandse Zaken, die wordt namelijk voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger.

Wie controleert Europese Raad? ›

Het Europees Parlement controleert de EC bij de uitvoering van het beleid en de begroting. De Europese Rekenkamer (ERK) helpt het Europees parlement met zijn controlerende taak door de rechtmatigheid en de doelmatigheid- en doeltreffendheid van het EU-beleid te onderzoeken.

Wat verdien je bij de NATO? ›

Het gemiddelde maandsalaris bij NATO - OTAN varieert vanaf ongeveer € 3.188 per maand voor een Service Technician (m/v) tot ongeveer € 8.831 per maand voor een Laborant (m/v).

Wat verdient een topambtenaar? ›

Maximaal salaris: 181.000

Volgens die wet mocht een topambtenaar vorig jaar 181.000 verdienen. De premier en ministers verdienden vorig jaar 157.287 euro, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering maar zonder vergoedingen. Die vergoedingen worden voor topambtenaren wel meegerekend in hun maximum beloning.

Wat is het salaris van een minister? ›

Salaris minister-president en minister

Het salaris van de minister-president is € 186.414 per jaar (2023). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft de minister-president recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

Wie zit er in de Europese Commissie voor Nederland? ›

Lijst van Nederlandse Eurocommissarissen
#EurocommissarissenCommissie
1S.L. (Sicco) Mansholt (1908–1995)Mansholt
2mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen (1911–1995)Rey
3ir. P.J. (Pierre) Lardinois (1924–1987)Ortoli
4ir. H. (Henk) Vredeling (1924–2007)Jenkins
33 more rows

Is de Europese Commissie gekozen? ›

De voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen door het Europees Parlement met meerderheid van de leden, na een voordracht van de Europese Raad. De Raad draagt een kandidaat-voorzitter voor 'rekening houdend met de verkiezingen van het Europees Parlement en na passende raadplegingen' (artikel 17.7 VEU).

Welk land is voorzitter van de Europese Commissie? ›

De huidige voorzitter van de Europese Commissie is Ursula von der Leyen. Zij is per 1 december 2019 benoemd als de dertiende en eerste vrouwelijke voorzitter. Von der Leyen is lid van de Europese Volkspartij en was voordien minister van Defensie van Duitsland.

Welke procedure kan de Europese Commissie inzetten om ervoor te zorgen dat lidstaten hun verplichtingen onder het Unierecht nakomen? ›

Volgens de EU-Verdragen kan de Commissie juridische stappen ondernemen (een "inbreukprocedure") tegen een EU-land dat de EU-wetgeving niet naar behoren toepast. De Commissie kan de zaak ook aanhangig maken bij het Hof van Justitie, dat in bepaalde gevallen financiële sancties kan opleggen.

Wie is de voorzitter van de Raad van de Europese Unie? ›

Sinds 1 december 2019 is de Belgische oud-premier Charles Michel de vaste voorzitter. Zijn voorganger, Donald Tusk, leidde de Europese Raad vanaf 1 december 2014.

Hoeveel rechters heeft het Hof van Justitie? ›

Het Hof van Justitie stelt zijn reglement voor de procesvoering vast, dat met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Raad moet worden goedgekeurd. Het Hof van Justitie kan in voltallige zitting bijeenkomen (27 rechters), in Grote kamer (15 rechters) of in kamers van drie of vijf rechters.

Wie benoemt de Europese Commissie? ›

Elke commissaris heeft een eigen portefeuille, maar de Commissie neemt haar besluiten als college bij meerderheid. De leden van de Commissie worden voor een periode van vijf benoemd door de Europese Raad. Het Europees Parlement moet wel zijn goedkeuring verlenen aan de benoeming van de Commissie.

Hoe stemt de Europese Commissie? ›

De lijst van genomineerden moet worden goedgekeurd door de staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad. Elke genomineerde moet aan het Europees Parlement zijn of haar visie komen uitleggen en vragen beantwoorden. Het Parlement stemt over alle genomineerden als team.

Wat doet de Commissie? ›

Een commissie is een groep personen die de verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een specifieke taak. Over het algemeen wordt een commissie aangesteld binnen een grotere organisatie, om in dienst daarvan een bepaalde taak uit te voeren of een specifiek deel van het doel van de organisatie na te streven.

Wat valt onder het vrij verkeer van kapitaal? ›

Het vrij verkeer van kapitaal werd met het Verdrag van Maastricht verankerd in het Verdrag. Artikel 63 van het VWEU verbiedt alle beperkingen op het kapitaal- en betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen.

Wat zijn rechten en vrijheden? ›

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Welke landen vrij verkeer van goederen? ›

Europese Vrijhandels Associatie (EVA)

De volgende landen behoren tot de EVA: Zwitserland. Liechtenstein. Noorwegen.

Kan een land in oorlog lid worden van de EU? ›

Zo vraagt de EU onafhankelijke rechters, bestrijding van corruptie en een land mag niet in staat van oorlog zijn. De lijst met voorwaarden is in 1993 vastgelegd en is voor ieder land hetzelfde.

Welke landen zijn kandidaat lid van de NAVO? ›

Officieel zijn alleen Bosnië en Herzegovina, Oekraïne en Georgië kandidaat-lidstaten van de NAVO.

Welke landen zouden in de toekomst nog lid mogen worden van de Europese Unie? ›

Uitbreiding en nabuurschap van de Unie

Inmiddels zijn met Montenegro, Servië en Turkije toetredingsonderhandelingen opgestart en hoofdstukken geopend. In juli 2022 zijn ook met Albanië en Noord-Macedonië toetredingsonderhandelingen opgestart. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

Wat is artikel 41? ›

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.

Wat moet de EU doen als een lidstaat zich niet aan een Europese wet houdt? ›

Als lidstaten Europese regels niet implementeren, of niet goed implementeren, of nationale wetten hebben die Europese regels tegenspreken, doen zij afbreuk aan dit principe. De inbreukprocedure moet ertoe leiden dat zo'n lidstaat Europese regelgeving alsnog goed en volledig toepast.

Welke landen zitten in de EU 2023? ›

Welke landen horen bij de Europese Unie (EU)?
 • België;
 • Bulgarije;
 • Cyprus;
 • Denemarken;
 • Duitsland;
 • Estland;
 • Finland;
 • Frankrijk;

Welke landen zijn geen lid van EU maar liggen wel in Europa? ›

De Europese landen die geen lid zijn van de EU: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Faeröer, Georgië, Gibraltar, IJsland, Kazachstan, Kirgizië, Kosovo, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, San Marino, Servië, Tadzjikistan, Turkije, ...

Hoe loopt de grens van Europa? ›

De Middellandse Zee scheidt Europa van Afrika in het zuiden. De westelijke grens loopt door de Atlantische Oceaan en dwars door IJsland heen. Als gevolg van de afwijkende meningen over de exacte grenzen van Europa is er blijvend debat over waar het geografisch middelpunt van Europa zou liggen.

Welke 6 landen waren eerst lid van de EU? ›

De zes landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal treedt in 1952 in werking.

Welke twee landen willen bij de EU? ›

Er zijn 7 kandidaat-lidstaten van de EU.
...
Het gaat om:
 • Turkije;
 • Montenegro;
 • Noord-Macedonië;
 • Servië;
 • Albanië;
 • Oekraïne;
 • Moldavië;
 • Bosnië-Herzegovina.

Welke landen in de EU betalen niet met de euro? ›

EU-landen buiten de eurozone
 • Bulgarije.
 • Tsjechië
 • Hongarije.
 • Polen.
 • Roemenië
 • Zweden.

Is Curacao een Europees land? ›

Als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is Aruba een overzees gebiedsdeel van de EU, net zoals Curaçao en Sint Maarten. Daarom zorgt de EU voor financiële steun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten door middel van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).

Is Turkije lid van de eer? ›

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Waarom doet Zweden niet mee met de euro? ›

In september 2003 werd er een referendum voor toetreding tot WKM II gehouden. De uitslag was dat 55,9% tegen lidmaatschap van de eurozone stemde. Hierdoor heeft Zweden de invoering van de euro voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Welk land hoort bij Rusland? ›

Qua inwonertal is Rusland het negende land ter wereld. Rusland deelt zijn grenzen met veertien landen: Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Belarus, Oekraïne, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, China, Mongolië en Noord-Korea.

Wat is het grootste land van Europa? ›

Oppervlakte en bevolking

Qua oppervlakte is Frankrijk het grootste EU-land en Malta het kleinste.

Wat is het voordeel van de Europese Unie? ›

De EU zorgt al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart. Zij speelt ook een belangrijke rol in de diplomatie en werkt aan vrede, stabiliteit en welvaart op mondiaal niveau waarbij zij enorm veel waarde hecht aan de democratie, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat.

Wat is het kleinste land van de EU? ›

De Republiek San Marino is een zeer klein land, gelegen in, en geheel omsloten door Italië. Het landoppervlak van 61 km2 maakt dat in Europa alleen Vaticaanstad en Monaco kleiner zijn. Met ruim 33.500 inwoners is San Marino de kleinste lidstaat in de Raad van Europa.

Wat is het verschil tussen de EEG en de EU? ›

In 1967 werden de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), het Europese Atoomenergie Gemeenschap (EAG; ook wel bekend als Euratom) en de EEG, samengebracht onder de verzamelnaam Europese Gemeenschappen (EG).

Is Nederland vanaf het begin lid van de Europese Unie? ›

Nederland is sinds het begin lid van de Europese Unie. Nederland werkt als 1 van de lidstaten van de Europese Unie (EU) samen aan een sterk Europa.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 12/05/2023

Views: 5956

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.