wetten.nl - Regeling - Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Justitie) (2023)

8. Actoren onder de zorg van de Minister van Verkeer en Waterstaat

8.1. Actor: Minister van Verkeer en Waterstaat c.q. Rijksluchtvaartdienst

8.1.1. BELEID

Nationaal niveau

Beleidsvorming

450.

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: Beleidsplannen, beleidsnotities en -nota’s, verslagen van vergaderingen

Waardering: B 1

Wet- en regelgeving

451.

Handeling: Het voorbereiden, evalueren, wijzigen en intrekken van wet- en regelgeving op het terrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Producten: o.a.:

– Wet van 18 juni 1992, houdende algemene regeling met betrekking tot het luchtverkeer (Wet Luchtverkeer), Stb. 368;

– Wet van 29 april 1999, houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (= Wet luchtvaart)

Waardering: B 1

452.

Handeling: Het leveren van bijdragen aan wet- en regelgeving op gebieden rakend aan de burgerluchtvaart, waarvoor andere Ministers eerstverantwoordelijk zijn

Periode: 1945–

Bron: gegevens Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Waardering: V 10 jaar

(20)

Handeling: Het stellen van nadere regels krachtens amvb m.b.t het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: (de totstandkoming van) AmvB

Opmerking: Voorbeelden van onderwerpen van AMvB’s zijn de algemene technische en vliegveiligheid (B), de plaats en wijze van aanbrenging van nationaliteits- en inschrijvingskenmerken op burgerluchtvaartuigen (B), de veiligheid en efficiënte afhandeling van het luchtverkeer (B), eisen en voorwaarden aan vervoer waarvoor geen vergunning is vereist (B), de (grens)waarden voor de maximaal toegelaten geluidsbelasting voor woningen e.a. geluidsgevoelige gebouwen binnen en buiten de geluidszone (B), tarieven voor het gebruik van luchtvaartterreinen en opstallen (havengeld) (B).

Waardering: B 5

453.

Handeling: Het vaststellen, wijzigen of intrekken van Ministeriële regelingen aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: (1937) 1945–

Opmerking: Hieronder vallen bijvoorbeeld Ministeriële regelingen betreffende geluidwerende voorzieningen binnen de geluidszone; hogere waardes dan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door de luchtvaart voor geplande of in aanbouw zijnde gebouwen binnen de geluidszone rond luchtvaartterreinen.

Waardering: B 5

454.

Handeling: Het vaststellen, wijzigen of intrekken van aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen, reglementen, beleidsregels, verordeningen of instructies aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 4, 5,6: regels over onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

– waarborging veiligheid en ordehandhaving op luchthavens, bijvoorbeeld:

a) uitvoering Luchtvaartrampen/-ongevallenwet;

b) inrichting en onderhoud voorzieningen;

c) beperken luchtvaart boven Nederland om redenen van openbare veiligheid)

d) Basisveiligheidsreglementen (BVR’s) koepelorganisaties van sportvliegclubs

– waarborging veiligheid vliegtuigen, bijvoorbeeld:

a) stellen van eisen aan prestaties van het vliegtuig;

b) stellen van eisen aan waarschuwingsinstallaties ter voorkoming van botsingen

– geluidshinder

– aanwijzen en inrichten luchtverkeersgebieden, -terreinen en verkeersleidingsgebieden, bijvoorbeeld:

a) luchtverkeersroutes, bebakening en verlichting

b) luchtverkeersprocedures, waaronder naderings-, vertrek- en wachtprocedures

– toelating (buitenlandse) toestellen boven Nederlands grondgebied

– buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld:

a) verbod op burgerluchtvaart in buitengewone omstandigheden

b) beperkingen of verboden op luchtvaart boven bepaalde delen van Nederland om redenen van militaire noodzaak;

V, 10 jaar na wijziging of intrekking voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

– gedetailleerde beschrijvingen inrichting vliegtuigen en stations, bijvoorbeeld:

a) nadere voorschriften en aanwijzingen voor gebruik radio-electrische zendinrichtingen en stations

b) bouw, onderhoud, revisie, herstel luchtvaartuigen

c) belading

– coördinatieregelingen inzake de opsporing en redding van op zee in nood verkerende bemanningen en passagiers van luchtvaartuigen en schepen

– regelingen voor personeel werkzaam op toestellen

V, 5 jaar na intrekking voor regels over tarieven

Onderzoek

455.

Handeling: Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van interne en externe (wetenschappelijke) studies betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Bron: Bijvoorbeeld: Jaarplan programma Luchthavens i.o. 2005

Opmerking: Als sinds 1993 loopt er onderzoek naar de effecten van de slaapverstoring rond Schiphol. In het RIO 1930–1994 wordt dat slaaponderzoek al vermeld, maar de handeling heeft daar als einddatum 1993. Het onderzoek loopt echter nog steeds. Deze handeling is breder omdat ook ander gezondheidskundig onderzoek mogelijk is.

Waardering: Opdrachtverstrekking en eindproduct: B 5

Overige neerslag: V 5 jaar

456.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Bron: Bijvoorbeeld: Jaarplan programma Luchthavens i.o. 2005

Opmerking: Als sinds 1993 loopt er onderzoek naar de effecten van de slaapverstoring rond Schiphol. In het RIO 1930–1994 wordt dat slaaponderzoek al vermeld, maar de handeling heeft daar als einddatum 1993. Het onderzoek loopt echter nog steeds. Deze handeling is breder omdat ook ander gezondheidskundig onderzoek mogelijk is.

Waardering: V 5 jaar

457.

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Bron: Bijvoorbeeld: Jaarplan programma Luchthavens i.o. 2005

Opmerking: Als sinds 1993 loopt er onderzoek naar de effecten van de slaapverstoring rond Schiphol. In het RIO 1930–1994 wordt dat slaaponderzoek al vermeld, maar de handeling heeft daar als einddatum 1993. Het onderzoek loopt echter nog steeds. Deze handeling is breder omdat ook ander gezondheidskundig onderzoek mogelijk is.

Waardering: V 7 jaar

458.

Handeling: Het begeleiden en vaststellen van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Bron: Bijvoorbeeld: Jaarplan programma Luchthavens i.o. 2005

Opmerking: Als sinds 1993 loopt er onderzoek naar de effecten van de slaapverstoring rond Schiphol. In het RIO 1930–1994 wordt dat slaaponderzoek al vermeld, maar de handeling heeft daar als einddatum 1993. Het onderzoek loopt echter nog steeds. Deze handeling is breder omdat ook ander gezondheidskundig onderzoek mogelijk is.

Waardering: V 5 jaar

Advisering

459.

Handeling: Het opstellen van een advies voor de Minister en/of staatssecretaris en/of departementleiding aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Deze handeling betreft interne advisering, adviezen opgesteld door de diverse directies binnen het Ministerie. Voor externe advisering, zie handeling 516

Waardering: B 5

460.

Handeling: Het adviseren van andere Ministers aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 5

Het voeren van (structureel) overleg

Interdepartementaal overleg

461.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming in (interdepartementale) coördinatiecommissies en (ad hoc) (interdepartementale) overlegstructuren op het beleidsterrein burgerluchtvaart waarvan de Minister het secretariaat voert

Periode: 1945–

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Opmerking: Met ‘de Minister’ wordt hier de Minister van V&W bedoeld.

Waardering: B 5

462.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming van advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of het secretariaat niet bij de Minister berust.

Periode: 1945–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: Met ‘de Minister’ wordt hier de Minister van V&W bedoeld.

Waardering: V 5 jaar

Departementaal overleg

463.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming in interne overlegstructuren op het beleidsterrein burgerluchtvaart en het opstellen van een verslag van het overleg

Periode: 1945–

Product: verslagen, notulen, instructie

Opmerking: Het gaat om zowel structureel (afdelingsoverleg, SGDG-beraad, DG-beraad) als ad hoc overleg.

Bron: interviews (en dossiers van deze overleggen)

Waardering: Verslagen SGDG-beraad, DG-beraad: B 5

Overig: V 10 jaar

Overleg met lagere overheden

464.

Handeling: Het voeren van (periodiek terugkerend) overleg met lagere overheden aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Onder deze handeling valt ook de voorontwerpaanwijzing van luchtvaartterreinen (aanwijzingsprocedure).

Waardering: B 5

Overleg met maatschappelijke vertegenwoordigingen

465.

Handeling: Het consulteren van maatschappelijke vertegenwoordigingen en/of het bedrijfsleven ten aanzien van onderwerpen op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: verslagen

Bron: Interviews

Opmerking: Door samen te werken met het bedrijfsleven probeert de Minister bijvoorbeeld de doorvoer- en exportfunctie van de Nederlandse luchtvaart te bevorderen.

Waardering: B 5

Internationaal niveau

Beleidsvorming

1

Handeling: Het formuleren en evalueren van het internationale beleid op luchtvaartgebied in het algemeen, dan wel het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van internationaal beleid met een V&W-breed belang

Periode: 1945–

Opmerking: Departementale coördinatie vindt plaats in de COIB (Cordinatie Internationale Betrekkingen) en de DOE (Departementaal Overleg Europa)

Waardering: B 1

Wet- en regelgeving

466.

Handeling: Het voorbereiden, evalueren, wijzigen en intrekken van internationale wet- en regelgeving op het terrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 1

467.

Handeling: Het voorbereiden, evalueren en wijzigen van Europese wet- en regelgeving op het terrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 1

Overeenkomsten en verdragen

468.

Handeling: Het meewerken aan de totstandbrenging, de ratificatie, de wijziging, de verlenging, de uitvoering en de intrekking van bilaterale en multilaterale verdragen en overeenkomsten op het gebied van de burgerluchtvaart, alsmede de voorbereiding van de Nederlandse toetreding tot deze verdragen

Periode: 1929–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: B 1

469.

Handeling: Het kennisnemen van luchtvaartovereenkomsten waarbij Nederland geen partij is

Periode: 1945–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: V 5 jaar

Deelname aan van internationaal overleg

Internationaal overleg

470.

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart in het kader van deelname aan internationaal overleg

Periode: 1945–

Producten: o.a. verslagen, agenda’s, notulen, fiches

Opmerking: Bijvoorbeeld het vooroverleg voor de United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UNCOE), een expertcomité van de VN, gevestigd te Genève; het vooroverleg in het kader van internationale conferenties (ICAO, ECAC) over terrorisme; deelname aan overleg van de ECAC, ICAO en de Verenigde Naties.

Onder deze handeling wordt ook deelname aan internationale conferenties verstaan, zoals de Wereld Administratieve Radioconferenties bijeengeroepen door de Internationale Telecommunicatie Unie. Voor deelname aan congressen en symposia (ten behoeve van het vergaren informatie en kennisontwikkeling), zie handeling

Waardering: B 5

Europese Unie

471.

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van standpunten aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart in het kader van deelname aan overleg op Europees niveau

Periode: 1945–

Producten: o.a. verslagen, agenda’s, notulen, fiches

Waardering: B 5

Koninkrijksrelaties

2

Handeling: Het voeren van overleg met de overige Koninkrijksdelen over het behoud van een goede luchtvervoers- relatie tussen de Rijksdelen en over de eenheid van beleid naar derden (EG) toe

Periode: 1945–

Waardering: B 5

8.1.2. VERANTWOORDING

Verslagen

472.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Bewaring op het hoogste niveau betekent dat kwartaalverslagen alleen worden bewaard als er geen jaarverslagen zijn, en maandverslagen alleen als er geen jaar- en kwartaalverslagen zijn, etcetera.

Waardering: Verslagen op het hoogste niveau: B 3

Verslagen op onderliggend niveau: V 2 jaar

Voorlichting

473.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden of commissies uit de kamers der Staten-Generaal inzake het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1929–

Waardering: B 3

474.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: Burgerbrieven

Waardering: V 3 jaar

528.

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal

Waardering: Eindproduct: B 5

Overige neerslag: V 5 jaar

Beroeps- en bezwaarschriften

475.

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: AROB-zaken die tot bijstelling van het beleid hebben geleid: B 5

Overige neerslag: V 10 jaar

529.

Handeling: Het informeren van de Commissie voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende (burger-)luchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 3

8.1.3. UITVOERING

Nationaal niveau

Algemeen

Organisatiewijzigingen

476.

Handeling: Het deelnemen aan de oprichting en het (toezicht op het) bestuur van externe, zelfstandige organisaties en instellingen werkzaam op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product:: Instellingsbesluiten, rapporten

Opmerking: Het betreft bijvoorbeeld de onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen op het terrein van de lucht- en ruimtevaart, die niet zijn aan te merken als rijksoverheidsorganen. Zij hebben geen publiekrechtelijke grondslag, noch oefenen zij publiekrechtelijke bevoegdheden uit. De bedoelde instellingen zijn:

– het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR);

– het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum (NLRGC);

– het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling

Waardering: B 5

Subsidies en financiële bijdragen

Handeling: Het verstrekken (en terugvorderen) van subsidies/premies/investeringsbijdragen

aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: De Minister verschaft subsidies op de volgende gebieden:

V: subsidie voor de bouw van nieuwe woningen in de nabijheid van luchtvaartterreinen; bijdragen in de algemene investeringen en bedrijfskosten van het Agentschap van Eurocontrol; in de financiering van de exploitatietekorten van de gemeentelijke luchthaven Rotterdam.

Waardering: B5 voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

– subsidies voor gezaghebbende, wetenschappelijke organisaties werkzaam op het beleidsterrein burgerluchtvaart, bijvoorbeeld:

a) Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL);

b) NIV(R);

c) Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), tot 1960 Nationaal Luchtvaart Laboratorium (NLL);

– investeringssubsidies en -garanties t.b.v. de ontwikkeling nationale en regionale luchthavens, bijvoorbeeld:

a) ontwikkeling infrastructuur rondom luchthavens;

b) compenseren van tekorten wegens vrijstelling van heffingsbetaling en van exploitatietekorten op de regionale velden

V, 7 jaar voor onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

– subsidie voor de bouw van nieuwe woningen in de nabijheid van luchtvaartterreinen

– bijdragen aan bedrijfsvoering niet-wetenschappelijke en overheidsorganisaties werkzaam op het beleidsterrein burgerluchtvaart, bijvoorbeeld:

a) de algemene investeringen en bedrijfskosten van het Agentschap van Eurocontrol;

b) bijdragen in de financiering van de exploitatietekorten van de gemeentelijke luchthaven Rotterdam

(Advies-) Commissies en werkgroepen

479.

Handeling: Het instellen, samenstellen en opheffen van commissies en (inter)departementale werkgroepen e.d. op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: o.a. instellingsbesluit

Waardering: B 4 instellingsbesluit, V 5 jaar overige neerslag

480.

Handeling: Het benoemen van leden van adviescommissies, werkgroepen e.d. ten aanzien van het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Deze handeling gaat ook over plaatsvervangende leden, secretaris en adjunct-secretaris.

Waardering: na administratieve afhandeling ontslag: V 7 jaar

Projecten

482.

Handeling: Het initiëren, begeleiden en evalueren van projecten betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Voorbeelden van projecten zijn: project Causaal Model Luchtvaart (2005), projectorganisatie Regionale Luchthaven Strategie (RELUS), saneringsprojecten (sanering woningen in verband met geluidshinder Schiphol, 1991), proefproject met geluidsschermen voor woningen (o.a. Leeuwarden)

Waardering: Plan van aanpak en de evaluatie: B 5

Overige neerslag: V 5 jaar na evaluatie van het project

Vergunningen, certificaten, bewijzen, ontheffingen

23

Handeling: Het machtigen van besturen van landelijke, rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen die de bevordering van de luchtvaart ten doel hebben, tot afgifte van bewijzen van geschiktheid

Periode: 1929–1958.

Waardering: B 5

485

Handeling: Het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen, certificaten, bewijzen, ontheffingen, erkenningen en vrijstellingen op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1929–

Product: correspondentie, vergunningen, certificaten, bewijzen

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het instemmen met door de Minister van Economische Zaken te verlenen vergunningen ingevolge artikel 40, derde lid, van het Mijnreglement continentaal plat voor het gebruik van het helikopterdek van mijnbouwinstallaties

Waar ‘vergunningen’ staat kan ook certificaten, bewijzen, ontheffingen, erkenningen of vrijstellingen gelezen worden

Waardering: Wordt uitgesplitst per categorie:

Vergunningen etc. betreffende Luchtvaarttechnische bedrijven:

Waardering

Persoonsvergunningen

V 10 jaar na intrekken

Productvergunningen, zoals:

Vergunningen voor luchtvaartuigen (voor register zie handeling 487)

V 30 jaar na intrekken

Vergunningen voor luchtvaartuigenontwerpen

– B voor certificaten van Nederlandse ontwerpen, die niet door de EASA zijn uitgegeven

– Overige neerslag: V 30 jaar na intrekken

Bedrijfsvergunningen, zoals:

Onderhoudsbedrijven

V 10 jaar na intrekken

Opleidingsbedrijven

V 10 jaar na intrekken

Onderhoudsmanagementbedrijven

V 10 jaar na intrekken

Productiebedrijven

V 10 jaar na intrekken

Ontwerpbedrijven

V 10 jaar na intrekken

Geluidmeetbedrijven

V 10 jaar na intrekken

Vergunningen etc. betreffende Luchtvaart en Luchtruim:

Luchthavens, zoals:

Aanleg luchtvaartterreinen en helihavens

V 10 jaar na intrekken (zie ook handeling 215, 216)

Erkenning vervoer gevaarlijke stoffen

V 10 jaar na intrekken

Parajumping, laagvliegen

V 10 jaar na intrekken

Gebruik van luchtvaartterreinen voor commercieel of militair vervoer

V 10 jaar na intrekken

Luchtruim, zoals:

Luchtruimsluiting

V 10 jaar na intrekken

Bijzonder luchtverkeersgebied

V 10 jaar na intrekken

Goedkeuring luchtruimgebieden, -routes

V 10 jaar na intrekken

Paraspringgebieden

V 10 jaar na intrekken

Laagvliegen

V 10 jaar na intrekken

Radiogebruik

V 10 jaar na intrekken

Verkeer op of in de nabijheid luchtvaartterrein

V 10 jaar na intrekken

Luchtvaartnavigatie dienstverleners

V 10 jaar na intrekken

Vergunningen etc. betreffende Luchtvaartoperationele bedrijven, zoals:

Medische verklaringen en autorisaties

V 10 jaar na intrekken

Kwalificatie van opleidings- en trainingsinstellingen en trainingsmiddelen (flightsimulators)

V 10 jaar na intrekken

(Nationale) luchtvaartmaatschappijen

V 10 jaar na intrekken

Verlenen van ontheffingen van de Luchtvaartwetgeving (vervoer eigen bedrijf en Air Traffic Coordination buitenlandse maatschappijen)

V 10 jaar na intrekken

Houden van/ deelnemen aan luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd

V 10 jaar na intrekken

Opsporing

411

Handeling: Het voorkomen en opsporen van strafbare feiten gepleegd op burgerluchtvaartterreinen gelegen in gemeenten met Rijkspolitie of op aangewezen burgerluchtvaartterreinen in gemeenten met gemeentepolitie, of op/met burgerluchtvaartuigen binnen het rijk

Periode: 1929–

Opmerking: Onder deze handeling valt ook het nemen van administratiefrechterlijke maatregelen tegen overtredingen

Waardering: B5 voor neerslag die geleid heeft tot een proces

V 10 jaar overige neerslag

Registers

487.

Handeling: Het beheren en onderhouden van (registratie)systemen aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Het gaat om bijvoorbeeld het luchtvaartuigenregister.

Deze handeling omvat ook de afgifte van verklaringen die de aanvrager van een teboekstelling t.b.v. van Nederlands geregistreerde luchtvaartuigen in het openbaar register te ’s-Gravenhage moet overleggen aan de Bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te (tot 1971) ’s-Gravenhage.

Voor neerslag betreffende vergunningen, zie handeling 485

Waardering: Registerbladen: B 5

Na vervallen verklaring aanvrager: V 5 jaar

Congressen en symposia

488.

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over congressen, symposia en workshops op het gebied van de burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Product: correspondentie, verslagen, notulen, folders, flyers, rapporten

Opmerking: Deze handeling betreft het deelnemen aan congressen en symposia ten behoeve van kennisontwikkeling. Voor internationale congressen ten behoeve van beleidsvorming en de totstandkoming van verdragen, zie handeling 450.

Bron: gegevens Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Waardering: Indien het Ministerie van V&W de conferentie zelf heeft georganiseerd: B 5

Indien een ander departement of organisatie verantwoordelijk was voor de organisatie: V 5 jaar

Instrumenten

489.

Handeling: Het mede ontwikkelen, vaststellen en gebruiken van instrumenten aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: Eindproducten: B 5

Overige neerslag: V 5 jaar

Benoemingen

490.

Handeling: Het aanwijzen van personeel om een toezicht- of bestuursfunctie te vervullen op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: (1937) 1945–

Opmerking: Hieronder valt ook het aanwijzen van havenmeesters, luchtvaartattaches, ambtenaren en personen belast met de opsporing van strafbaar gestelde feiten; coördinatoren voor luchtvaartterreinen.

Voor de bewaring van bepaalde dossiers is een aparte handeling in het BSD P-direct geformuleerd. Deze handeling, nummer 27, betreft dossiers van ambtenaren die voor het werkterrein van het betrokken departement of enig andere gebied van bijzondere betekenis zijn geweest, of waarvan de stukken voor het inzicht in de ontwikkeling van een functie en de organisatie van bijzonder belang wordt geacht en daarom blijvend bewaard worden. Aan de hand van de bij de handeling beschreven criteria kan worden beoordeeld welke dossiers voor bewaring moeten worden aangewezen.

Op het beleidsterrein burgerluchtvaart worden de benoemingen van de leden van de Raad van Toezicht, het bestuur van de LVB-organisatie en de Raad voor de Luchtvaart bewaard.

Waardering: Na administratieve afhandeling ontslag: V 7 jaar

8.1.4. Specifiek

Taakgebied veiligheid in de luchtvaart

Aanwijzing van luchtvaartuigen

16.

Handeling: Het aanwijzen van toestellen die als luchtvaartuig in de zin van art. 1 onder b van de LVW 1958 aan te merken zijn.

Periode: 1958–

Grondslag: art. 1 onder b van de LVW 1958

Luchtverkeersdienstverlening

Organisatie en middelen

130

Handeling: Het (doen) verwerven, installeren en vervangen van technische installaties en systemen voor de telecommunicatie en radionavigatie

Periode: 1945–1992

Waardering: V 10 jaar na vervanging

131

Handeling: Het onderhouden van technische installaties en systemen voor de telecommunicatie en radionavigatie

Periode: 1945–1992

Opmerking: zie VL-RLD 22

Waardering: Na goedkeuring van de rekening: V 10 jaar

134

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten (‘letters of agreement’) met de bevoegde luchtvaartautoriteiten in aangrenzende staten over de uitoefening van taken m.b.t. de luchtverkeersdienstverlening in elkanders luchtruim

Periode: 1959–1992

Opmerking: Bijvoorbeeld ‘letters of agreement’ over de uitoefening door Eurocontrol van luchtverkeersdienstverlening in het hogere luchtruim.

Waardering: B 5

136

Handeling: Het (doen) treffen van coördinatieregelingen met de burgerlijke en militaire luchtvaartautoriteiten over de uitvoering van taken m.b.t. de luchtverkeersdienstverlening

Periode: ca. 1970–1992

Waardering: B 5

137

Handeling: Het treffen van coördinatieregelingen met de exploitant of gebruiker(s) van een niet-gecontroleerd luchtvaartterrein over de begeleiding van VFR-vluchten

Periode: 1945–1992

Opmerking: Een VFR-vlucht is een vlucht waarbij de vlieger met behulp van herkenningspunten op de grond navigeert. Het zicht is het belangrijkste.

Waardering: B 5

Verkeersleiding

143

Handeling: Het geven van verkeersleiding aan de bestuurders van luchtvaartuigen

Periode: 1937–1992

Opmerking: documenten: vliegplans, strips

Waardering: V 3 jaar

Informatieverstrekking

147

Handeling: Het vervaardigen en verspreiden van luchtvaartpublicaties en -⁠kaarten

Periode: 1951–1992

Waardering: Een exemplaar publicaties en kaarten: B5

Overige neerslag: V 10 jaar

148

Handeling: Het verstrekken van vluchtinformatie, waaronder luchtvaartmeteorologische inlichtingen, aan luchtvarenden

Periode: 1929–1992

Opmerking: gebeurt radiotelefonisch

Waardering: V 5 jaar

149

Handeling: Het verstrekken van luchtvaartinlichtingen vóór de vlucht

Periode: 1929–1992

Waardering: V 3 maanden

150

Handeling: Het mogelijk opdragen van de uitvoering van taken op het gebied van de vluchtinformatieverstrekking en alarmering aan de exploitant van een luchtvaartterrein

Periode: 1959–1992

Product: besluiten, correspondentie

Waardering: V 10 jaar

170

Handeling: Het informeren van justitiële instanties over de opsporing en vervolging van delicten

Periode: 1930–1994

Waardering: Na kennisgeving: V 5 jaar

Alarmering en hulpverlening

85

Handeling: Het behandelen van kennisgevingen en eventuele rapportage door de gezagvoerder van a) omstandigheden die de luchtvaart in gevaar (kunnen) brengen, b) door de noodtoestand gedicteerde afwijkingen van de plaatselijke voorschriften, c) gevallen van wederrechtelijke inmenging in de vluchtuitvoering

Periode: 1959–

Waardering: B 5

151

Handeling: Het verzorgen van alarmering

Periode: 1959–1992

Opmerking: gebeurt radiotelefonisch

Waardering: V 5 jaar

152

Handeling: Het nemen van maatregelen bij wederrechtelijke inmenging en onderschepping van luchtvaartuigen

Periode: 1959–1992

Opmerking: gebeurt radiotelefonisch

Waardering: V 5 jaar

110

Handeling: Het kennis nemen van meldingen door de luchtvaartmaatschappij van voorvallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen

Periode: 1988–

Waardering: V 10 jaar

Milieueisen voor luchthavens

492

Handeling: Het vaststellen van de eisen op milieugebied voor luchthavens

Periode: 2003–

Bron: Jaarplan programma Luchthavens i.o. 2005

Waardering: B 5

Taakgebied vervoer

Luchtvaarteconomie

493.

Handeling: Het stimuleren van de ontwikkeling van de Nederlandse vliegtuigindustrie

Periode: 1929–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: B 5

494.

Handeling: Het aanvragen van en bemiddelen bij toewijzing van deviezen ten behoeve van de invoer van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen.

Periode: 1945–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: V 10 jaar

495.

Handeling: Het bemiddelen bij aanvragen voor concessies en exploitatievergunningen door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen bij buitenlandse luchtvaartautoriteiten

Periode: 1945–

Bron: gegevens Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Waardering: V 5 jaar

Chartervervoer

201.

Handeling: Het kennis nemen van het uitvoeren van bepaalde categorieën commerciële vluchten door niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die gevestigd zijn in staten aangesloten bij de Multilaterale Overeenkomst inzake commerciële rechten voor niet-geregelde luchtdiensten binnen Europa

Periode: 1958–

Waardering: Na kennisneming: V 1 jaar

Steunverlening aan luchtvaartmaatschappijen (KLM)

205

Handeling: Het deelnemen in het kapitaal, het verstrekken van garanties en leningen, in overleg met de Minister van Financiën

Periode: 1946–

Waardering: V 10 jaar na afloop garantie en leningsovereenkomsten

206

Handeling: Het uitvoeren van de overeenkomst tussen rijk en KLM

Periode: 1946–

Opmerking: De financiële verhouding met de KLM wordt telkenmale in een bij wet bekrachtigde overeenkomst vastgelegd. Voor verdere informatie: zie RIO

Waardering: B5 overeenkomst

V 15 jaar overige neerslag

207

Handeling: Het namens het rijk verrichten van handelingen e.d. verband houdende met het houderschap van (prioriteits-)aandelen en het vervullen van een commissariaat

Periode: 1946–

Waardering: B 5

Exploitatie regeringsvliegdienst/-vliegtuig

208

Handeling: Het exploiteren van de Regeringsvliegdienst van de binnenlandse luchtverbinding tussen het westen en Groningen, Twente en Limburg

Periode: 1945–1946

Waardering: V 5 jaar

209

Handeling: Het onderhouden en exploiteren van het regeringsvliegtuig

Periode: 1946–

Waardering: V 50 jaar

De ontwikkeling van de infrastructuur

Planvorming

215

Handeling: Het toetsen van landelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen vanuit het luchtvaartbelang

Periode: ca. 1960–

Product: onderzoeken, standpunten

Waardering: B5 eindproduct,

V 10 jaar overige neerslag

216

Handeling: Het mede ontwikkelen van projectplannen voor de aanleg, uitbreiding e.d. van (inter)nationale en regionale luchthavens

Periode: 1945–

Waardering: B 5

De aanwijzingsprocedure

225

Handeling: Het op basis van het advies van de Hoorcommissie en in overleg met de Minister van VROM vaststellen en bekend maken van de aanwijzing, sedert 1978 in overeenstemming met de Minister van VROM

Periode: 1936–

Waardering: B 5

496.

Handeling: Het aanwijzen van gecoördineerde luchtvaartterreinen

Periode: 1997–

Grondslag: Besluit slotallocatie, zoals gewijzigd bij besluit van 3 november 1998, Stb. 1998 nr. 643, art. 2

Opmerking: * De wet maakt onderscheid tussen gecoördineerde en volledig gecoördineerde luchtvaartterreinen. Een gecoördineerd luchtvaartterreinen beschikt over een coördinator. Een volledig gecoördineerd luchtvaartterrein mag bovendien alleen luchtvaartmaatschappijen toelaten die over een door de coördinator toegewezen ‘slot’ beschikken.

* Deze handeling omvat ook het schorsen, intrekken e.d. van een aanwijzing.

Waardering: B 5

Zonering, sanering e.a. maatregelen tegen geluidshinder

231.

Handeling: Het vaststellen van geluidszones bij luchtvaartterreinen

Periode: 1978–

Waardering: B 5

235.

Handeling: Het heffen van een geluidsheffing op burgerluchtvaartuigen ter vergoeding van door het rijk gemaakte kosten bij de bestrijding van geluidshinder

Periode: 1984–

Opmerking: zie CVL-LI 10

Waardering: Na verrekening met de exploitant van een luchtvaart-terrein: V 1 jaar

236.

Handeling: Het, in overleg met de Minister van VROM, plannen van aard, omvang en kosten (globale isolatieplannen) en toezien op de uitvoering van de sanering van woningen binnen de geluidszone, na overleg met provincie en gemeente(n)

Periode: 1978–

Product: – Regeling geluidwerende voorzieningen, Stcrt. 100 (1983) (ingetrokken begin 1997, Stcrt. 47 (1997); – Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, Stcrt. 47 (1997)

Waardering: B 5

240.

Handeling: Het handhaven van de voorschriften m.b.t. de voorkoming van de overschrijding van de grenswaarde van de geluidsbelasting buiten de geluidszone

Periode: 1978–

Waardering: Rapportages, zoals bedrijfsinterne milieurapportages (BIM’s), rapporten NLR, kwartaalrapporten LI/Bureau geluidsbewaking: B 3

Overige neerslag na afdoening van klacht/nemen van maatregelen: V 5 jaar

498.

Handeling: Het in overeenstemming met de Minister van VROM vaststellen van gebruiksplannen voor burgerluchtvaartterreinen

Periode: 1994–

Grondslag: LVW, zoals gewijzigd bij de wet van 7 juli 1994, Stb. 1994, 601, art. 30b, lid 3; Memorie van Antwoord bij art. 30b

Opmerking: Hieronder valt ook de wijziging van deze plannen. Voor de terreinen in kwestie zijn grenswaarden voor geluidsbelasting vastgesteld. Het gebruiksplan is bedoeld als preventief handhavinginstrument.

Waardering: B5 eindproduct, V 10 jaar overige neerslag

De exploitatie van de infrastructuur

265.

Handeling: Het deelnemen aan de oprichting, het aandelenbeheer en (het toezicht op) het bestuur van de naamloze vennootschappen voor luchthavens

Periode: 1947–

Waardering: B 4

Toezicht op de vakbekwaamheid van het luchtvaartpersoneel

Opleiding

499.

Handeling: Het (doen) verzorgen van opleidingen op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Het betreft bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van de luchverkeersbeveiliging; organiseren van theoretische en praktische (her-)examens voor de verkrijging van bevoegdheidsbewijzen en verklaringen; opleidingen op luchtvaartgebied aan de Rijksluchtvaartschool (RLS); innen van bijdragen der leerlingen; toezicht houden op organisatie, studieresultaten, examens en nakoming voorschriften; afgeven van diploma’s; verstrekken van voeding, huisvesting, zakgeld, medische verzorging en kleding aan de leerlingen

Waardering: leerprogramma’s: B 5

Financiële stukken: V 7 jaar

Overige neerslag: V 5 jaar

Privatisering Rijksluchtvaartschool

49.

Handeling: Het privatiseren van de Rijksluchtvaartschool per 1 juli 1991 onder de naam van KLM Luchtvaartschool BV (KLS)

Periode: 1989–1996

Waardering: B 5

Aanschaf lestoestellen

47.

Handeling: Het aanschaffen en vervangen van lestoestellen, luchtvaartinstrumenten en vluchtsimulators

Periode: 1946–1991

Waardering: V 10 jaar na vervanging

Toezicht op de vluchtvoorbereiding en uitvoering

EG-lijndienstvluchten

504.

Handeling: Het kennis nemen van EG-lijndienstvluchten;

Periode : 1993–

Waardering: Na afloop geldigheidsduur: V 5 jaar

Toezicht op inrichting en gebruik van luchtvaartterreinen

Inrichting en uitrusting van luchtvaartterreinen

252.

Handeling: Het eventueel tijdelijk sluiten van luchtvaartterreinen wegens veiligheids- of andere redenen

Periode: 1959–

Product: Ministerieel besluit, verordening

Waardering: B 5

253.

Handeling: Het doen treffen van veiligheidsvoorzieningen voor die delen van militaire vliegvelden die uitsluitend voor de burgerluchtvaart worden gebruikt

Periode: 1991–

Opmerking: zie VL-RLD 8,10,11

Waardering: Kwartaalrapportages en goedgekeurde interne regelingen (op het hoogste niveau): B 3

Overig: V 2 jaar

Verbieden van belemmeringen nabij luchthavens

260.

Handeling: Het toekennen van schadevergoeding voor ten behoeve van het rijk opgelegde bouwverboden

Periode: 1929–

Waardering: Na verrekening: V 5 jaar

Medewerking aan defensie

263.

Handeling: Het verlenen van medewerking aan de Minister van Defensie om in buitengewone omstandigheden burgerluchtvaarterreinen te vorderen of burgerluchtvaartpersoneel in te zetten voor de landsverdediging

Periode: 1929–1992

Waardering: B 6

Internationaal niveau

Algemeen

Implementatie internationale regelgeving

505.

Handeling: Het implementeren van internationale regels inzake het beleidsterrein burgerluchtvaart in bestaande of nieuwe regelgeving op nationaal niveau.

Periode: 1945–

Opmerking: ‘Implementeren’ betreft het opnemen van internationale en Europese regels in de lokale/Nederlandse wetgeving betreft. Implementeren heeft wetswijzigingen tot gevolg: hier hangt een beleidstraject aan.

Waardering: B 1

Bilaterale betrekkingen

15.

Handeling: Het verlenen van technische bijstand aan minder ontwikkelde landen

Periode: 1945–

Waardering: Na afronding bijstand: V 10 jaar

De International Civil Aviation Organisation (ICAO)

507.

Handeling: Het voordragen van kandidaten voor deelname aan Trainee Programmes van ICAO

Periode: 1944–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: Na administratieve afhandeling ontslag: V 7 jaar

508.

Handeling: Het bemiddelen bij de opvulling van vacatures bij ICAO

Periode: 1944–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: Na administratieve afhandeling ontslag: V 7 jaar

509.

Handeling: Het verlenen van medewerking aan de uitvoering van het Technical Assistance programma van ICAO:

het verzorgen van stages voor ICAO fellowshipholders.

het uitzenden van Nederlandse experts naar het buitenland

Periode: 1944–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: Na administratieve afhandeling ontslag: V 7 jaar

GATT, OESO en UNCTAD

510.

Handeling: Het op verzoek, samen met de Minister van Buitenlandse Zaken, verlenen van incidentele bijstand en behartigen van belangen van Nederlandse luchtvaartondernemingen in het buitenland.

Periode: 1945–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: V 5 jaar

‘En route’ heffingen Eurocontrol

141.

Handeling: Het uitvoering geven aan de internationale en bilaterale overeenkomst inzake/met Eurocontrol over de inning door Eurocontrol van ‘en route’ heffingen;

Periode: 1971-

Waardering: Na verrekening: V 10 jaar

8.1.5. HANDHAVING: INSPECTIES

512.

Handeling: Het uitvoeren en verslagleggen van (luchtvaart-)inspecties aangaande het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: Deze handeling wordt onder andere door de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitgevoerd.

Waardering: Wordt uitgesplitst per categorie:

Inspecties betreffende vergunningen Luchtvaarttechnische bedrijven:

Waardering

Persoonsvergunningen

V 10 jaar na opstellen rapport

Productvergunningen, zoals:

Vergunningen voor luchtvaartuigen (o.a. burgerluchtvaartregister)

V 30 jaar na opstellen rapport

Vergunningen voor luchtvaartuigenontwerpen

V 30 jaar na opstellen rapport

Bedrijfsvergunningen, zoals:

Onderhoudsbedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Opleidingsbedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Onderhoudsmanagementbedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Productiebedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Ontwerpbedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Geluidmeetbedrijven

V 10 jaar na opstellen rapport

Inspecties etc. betreffende Luchtvaart en Luchtruim:

Luchthavens, zoals:

B indien inspectie bij grote luchthavens geleid heeft tot sancties

Aanleg luchtvaartterreinen en helihavens

V 10 jaar na opstellen rapport (zie ook handeling 215, 216)

Gevaarlijke stoffen

V 10 jaar na opstellen rapport

Grondafhandeling

V 10 jaar na opstellen rapport

Lading

V 10 jaar na opstellen rapport

Luchtruim, zoals:

Luchtruimsluiting

V 10 jaar na opstellen rapport

Bijzonder luchtverkeersgebied

V 10 jaar na opstellen rapport

Goedkeuring luchtruimgebieden, routes

V 10 jaar na opstellen rapport

Paraspringgebieden

V 10 jaar na opstellen rapport

Laagvliegen

V 10 jaar na opstellen rapport

Radiogebruik

V 10 jaar na opstellen rapport

Verkeer op of in de nabijheid luchtvaartterrein

V 10 jaar na opstellen rapport

Inspecties etc. betreffende Luchtvaartoperationele bedrijven, zoals:

Vluchtuitoefening

V 10 jaar na opstellen rapport

Systeem- en procesniveau (luchtvaartmaatschappijen, opleidings- en trainingsinstellingen en simulator operators)

V 10 jaar na opstellen rapport

Platforminspecties (SAFA, SANA, SAGA, toezicht op buitenlandse en Nederlandse luchtvaart)

V 10 jaar na opstellen rapport

luchtvaartvertoning of luchtvaartwedstrijd

V 10 jaar na opstellen rapport

Inspecties op passagiersrechten

V 10 jaar na opstellen rapport

Verwerking en analysering van voorvallen

V 10 jaar na opstellen rapport

513.

Handeling: Het opstellen van (meerjarige) inspectieprogramma’s voor inspecties met betrekking tot het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945-

Product: Inspectieprogramma’s

Opmerking: Deze handeling wordt onder andere door de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitgevoerd. De Inspectie voert inspecties uit betreffende de volgende onderwerpen: onderhouds-, reparatie- en toeleveringsbedrijven voor de grote luchtvaart(maatschappijen), algemene luchtvaart, helicopters en sportluchtvaart; op de productie van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen voor de grote luchtvaart en radiozend- en ontvangapparatuur voor radiocommunicatie in de luchtvaartmobiele banden t.b.v. de zweefvliegsport, ballonnen en ULV’s, het geven van nadere aanwijzingen of voorschriften en/of het doen treffen van nadere voorzieningen

8.2. Actor: Adviescommissie arbeidsomstandigheden boordpersoneel Nederlandse burgerluchtvaart

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1997–

Grondslag: WLV, zoals gewijzigd bij de wet van 26 maart 1997, Stb. 255, art. 2.14, lid 1

Opmerking: Tot 1997 bestond er een Commissie van Advies inzake de arbeidsomstandigheden (tot 1995: werk- en rusttijden), die tot taak had de Minister van Verkeer en Waterstaat te adviseren in alle aangelegenheden met betrekking tot de regels voor de arbeidsomstandigheden inzake verkeersvluchten.

Deze adviescommissie adviseert de Minister van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van beleid en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van het boordpersoneel van in Nederland geregistreerde burgerluchtvaartuigen.

Waardering: B 5

8.3. Actor: Adviescommissies en -raden

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: B 5

8.4. Actor: Airmiss-Commissie (AMC), ofwel: Commissie voor het Onderzoeken van Bijna-botsingen tussen burger- en militair Luchtverkeer, ook wel Burger-Militaire Airmisscommissie

314.

Handeling: Het onderzoeken van bijna-botsingen tussen burger- en militair luchtverkeer en het eventueel doen van aanbevelingen, ter verhoging van de verkeersveiligheid in de lucht, aan de DG RLD, de Chef van de Marinestaf en de Chef van de Luchtmachtstaf, in afschrift aan de Commissie Vliegverkeersvoorschriften

Periode: 1960–

Producten: adviezen, aanbevelingen, jaaroverzichten

Waardering: B5 verslagen, V 10 jaar overige neerslag

8.5. Actor: Beleidsgroep Zonering (BGZ)

461.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming in (interdepartementale) coördinatiecommissies en (ad hoc) (interdepartementale) overlegstructuren op het beleidsterrein burgerluchtvaart waarvan de Minister het secretariaat voert

Periode: 1978–ca. 1987

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Opmerking: De beleidsgroep bereidde interdepartementaal vast te stellen ontwerp-aanwijzingen voor, in het bijzonder zoneringsvoorstellen voor de burger- en militaire luchtvaartterreinen

Met ‘de Minister’ wordt hier de Minister van V&W bedoeld.

Waardering: B 5

8.6. Actor: Commissie belast met de Keuring van Luchtmaterieel

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1937–1945.

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: De commissie adviseerde over de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en de deugdelijkheid van onderdelen daarvan

Waardering: B 5

8.7. Actor: Commissie Beleidsadvies Luchthaven Rotterdam

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1986

Opmerking: De commissie adviseerde de vakMinister en het gemeentebestuur van Rotterdam over de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven Rotterdam in zijn (boven-)regionale functie en over de investeringsvoorwaarden van de overheid

Waardering: B 5

8.8. Actor: Commissie Burgerluchtvaart in Oorlogstijd (CBO)

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1965–

Opmerking: De CBO adviseert en doet voorstellen over de inschakeling van burgerluchtvaartpersoneel en- materieel in tijden van oorlog(sgevaar) ten dienste van de NAVO/ Koninklijke Luchtmacht. Met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen wordt onderhandeld over de omvang en de voorwaarden van de inzet.

Waardering: B 6

8.9. Actor: Commissie Onderzoek Toepassing Hefschroefvliegtuig in Burgerluchtvaart

455

Handeling: Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van interne en externe (wetenschappelijke) studies betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1953–1956

Opmerking: De commissie deed onderzoek naar welke plaats het hefschroefvliegtuig kon innemen in het luchtverkeer in en om Nederland

Waardering: B5 opdracht en eindproduct, V 5 jaar overige neerslag

8.10. Actor: Commissie Onderwijs Rijksluchtvaartschool

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1972–1992

Opmerking: De commissie adviseerde over aanpassingen van het onderwijs van de RLS naar aanleiding van ontwikkelingen in de burgerluchtvaart

Waardering: B 5

8.11. Actor: Commissie teneinde de regering van advies te dienen met betrekking tot den bouw van vliegtuigmaterieel hier te lande (Interdepartementale Commissie van Advies inzake den bouw van Vliegtuigmaterieel hier te lande)

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1939–1945.

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: De commissie adviseerde de regering inzake de bouw van vliegtuigmateriaal

Waardering: B 5

8.12. Actor: Commissie ter Voorbereiding van de nodige Wetsvoorstellen ter Bestrijding van Geluidhinder door Vliegtuigen (Juridische Commissie/ Commissie Honig)

461.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming in (interdepartementale) coördinatiecommissies en (ad hoc) (interdepartementale) overlegstructuren op het beleidsterrein burgerluchtvaart waarvan de Minister het secretariaat voert

Periode: 1968–1980

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Opmerking: De commissie bereidde voorstellen ter bestrijding van de geluidshinder door de vliegtuigen voor.

Met ‘de Minister’ wordt hier de Minister van V&W bedoeld

Waardering: B 5

8.13. Actor: Commissie tot het uitbrengen van Advies in hoeverre Geluidshinder door Vliegtuigen door bouwtechnische Voorzieningen aan Woningen en Gebouwen kan worden verminderd (Bouwtechnische Commissie (Vliegvelden))

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1986–ca. 1978

Opmerking: De commissie adviseerde in hoeverre maatregelen zouden kunnen worden getroffen om door bouwtechnische voorzieningen aan woningen en gebouwen de geluidshinder door vliegtuigen te verminderen

Waardering: B 5

8.14. Actor: Commissie van Aanneming Leerlingen Verkeersvlieger

517

Handeling: Het selecteren van, het volgen van de vorderingen van en adviseren over leerlingen met betrekking tot de opleiding tot verkeersvlieger

Periode: 1949–1992

Waardering: V 5 jaar

8.15. Actor: Commissie van Advies inzake Psychotechnisch onderzoek van Aspirant-verkeersvliegers

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1937–1991

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: De commissie adviseerde de Minister van Waterstaat met betrekking tot het psychotechnisch onderzoek van kandidaten voor de Rijksopleiding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen

Waardering: V 10 jaar

8.16. Actor: Commissie van Advies inzake de Werk- en Rusttijden van Leden van de Bemanning van Nederlandse Luchtvaartuigen welke Verkeersvluchten uitvoeren (Commissie WRR/ Commissie Werk- en Rusttijden)

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1974–

Opmerking: De commissie adviseert de Minister over alle aangelegenheden m.b.t. de regels voor werk- en rusttijden inzaken verkeersvluchten

Waardering: V 10 jaar

8.17. Actor: (ad hoc) Commissie van Advies met betrekking tot enige zich bij de exploitatie van de Nederlandse weerschepen voordoende vraagstukken

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1948–1949.

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: De commissie adviseerde met betrekking tot enige zich bij de exploitatie van de Nederlandse weerschepen voordoende vraagstukken

Waardering: V 10 jaar

8.18. Actor: Commissie van Advies ter Bestudering van de Vraag welke de meest geschikte Vliegtuig- en Simulatortypes zijn ter vervanging van de thans bij de RLS in gebruik zijnde Cessna Citations 500

455

Handeling: Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van interne en externe (wetenschappelijke) studies betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1983–?

Opmerking: De commissie deed onderzoek naar de meest geschikte vliegtuig- en simulatortypes voor de RLS

Waardering: B5 eindproduct, V 5 jaar overige neerslag

8.19. Actor: Commissie van Advies voor de opleiding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen

521

Handeling: Het houden van het algemeen toezicht op en het adviseren van de regering over de opleiding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen (aan de Kweekschool voor de Zeevaart);

Periode: 1931–1937

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: B 5

8.20. Actor: Commissie voor Sterkt⁠evoorschriften voor Burgerluchtvaartuigen

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1955–1976

Opmerking: De commissie adviseerde de Minister betreffende (voorschriften over) sterkte en flutter van burgervliegtuigen

Waardering: V 5 jaar

455

Handeling: Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van interne en externe (wetenschappelijke) studies betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1953–1956

Waardering: B5 eindproduct, V 5 jaar overige neerslag

458.

Handeling: Het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Waardering: V 5 jaar

8.21. Actor: Contactcommissie tussen de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij en de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker

525

Handeling: Het bemiddelen tussen KLM en Fokker teneinde de bouw van door de KLM benodigde verkeersvliegtuigen in Nederland te laten plaatsvinden;

Periode: 1939–

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: B 5

8.22. Actor: Examencommissies/ (van 1959 tot 1978:) examinatoren voor de burgerluchtvaart

274

Handeling: Het afnemen van examens ter verkrijging van bewijzen van bevoegdheid en/of bevoegdheidverklaringen voor het bedienen of luchtwaardig houden van luchtvaartuigen

Periode: 1956–

Opmerking: De commissies/ examinatoren rapporteren aan de Minister over het examen .

De secretaris is een ambtenaar van V&W.

Waardering: V 3 jaar na afnemen examen

8.23. Actor: Facilitatie Commissie voor de Luchtvaart (per 1990: Luchtvervoer) (FAL Commissie)

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1949–

Opmerking: De commissie adviseert over in Nederland te treffen voorzieningen die moeten bevorderen dat het internationale vliegverkeer zo weinig mogelijk belemmeringen en hinderlijke formaliteiten in de weg worden gelegd. Ook adviseert zij over de Nederlandse standpuntbepaling t.a.v. de nationale bijdrage aan het internationale overleg (ICAO en EG/ECAC) over de vergemakkelijking van het internationale luchtvervoer

Waardering: B 5

518

Handeling: Het coördineren van te treffen voorzieningen op het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1949–

Opmerking: De commissie coördineert van in Nederland te treffen voorzieningen die moeten bevorderen dat het internationale vliegverkeer zo weinig mogelijk belemmeringen en hinderlijke formaliteiten in de weg worden gelegd

Waardering: V 10 jaar

8.24. Actor: Interdepartementale Adviescommissie inzake de Vliegtuigindustrie (zg. Industriecommissie)

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1947–1975

Opmerking: De commissie adviseerde over de bevordering van de vliegtuigindustrie.

Waardering: B 5

8.25. Actor: Locale Projectgroep Schiphol

461.

Handeling: Het voorbereiden van, danwel het leveren van een bijdrage aan, de besluitvorming in (interdepartementale) coördinatiecommissies en (ad hoc) (interdepartementale) overlegstructuren op het beleidsterrein burgerluchtvaart waarvan de Minister het secretariaat voert

Periode: 1981–ca. 1985

Product: Adviezen, instructies, verslagen

Opmerking: De projectgroep bereidde de besluitvorming in de Centrale Projectgroep voor door het inventariseren van de planologische situatie en de voor de zonering maatgevende milieuhygiënische situatie rond het luchtvaartterrein, en door het opstellen en het aan de Centrale Projectgroep voorleggen van een voorontwerp-aanwijzing van een luchtvaartterrein

Met ‘de Minister’ wordt hier de Minister van V&W bedoeld.

Waardering: B 5

8.26. Actor: Nederlandse leden van de Legal Committee van de International Civil Aviation Organisation

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1947–

Opmerking: De Nederlandse leden van de Legal Committee van de International Civil Aviation Organisation overleggen en brengen advies uit over internationale regelingen, o.a. met betrekking tot de nationale wetgeving

Waardering: B 5

8.27. Actor: Overlegorgaan voor de Industrie

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: ca. 1990–

Bron: J.K.M. van Gorkom (Luchtvaartinspectie)

Opmerking: Onder voorzitterschap van de directeur van de Luchtvaartinspectie voert het Orgaan overleg met de luchtvaartinspectie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over veiligheid en luchtvaarttechniek.

Waardering: B 5

8.28. Actor: (Vooronderzoeker) Raad voor de Luchtvaart; (vanaf 1999:) Raad voor de Transportveiligheid

410

Handeling: Het instellen van onderzoeken bij luchtvaartongevallen

Periode: 1937–2005

Opmerking: De vooronderzoeker/ Raad deed (voor)onderzoek naar en rapporteerde over (vermoedelijke) oorzaken van ongevallen of incidenten met Nederlandse burgervliegtuigen of met buitenlandse luchtvaartuigen boven Nederlands grondgebied

Waardering: B 5 eindproduct, V 5 jaar overige neerslag

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1937– 2005

Opmerking: De Raad deed aanbevelingen in het belang van de vliegveiligheid.

Waardering: B 5

307.

Handeling: Het vaststellen van nadere regels omtrent zijn werkwijze

Periode: 1993–2005

Waardering: V 10 jaar

308.

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de Vooronderzoeker

Periode: 1993–2005

Waardering: V 10 jaar

311.

Handeling: Het onderzoeken van de (on)geschiktheid of (on)schuldigheid van een bemanningslid en het nemen van eventuele disciplinaire straffen

Periode: 1937–1992

Waardering: V 5 jaar

313.

Handeling: Het meewerken aan onderzoek naar ongevallen en incidenten in het buitenland

Periode: 1993–2005

Waardering: V 10 jaar

8.29. Actor: Stuurgroep en Projectbureau PMMS

332.

Handeling: Het sturen en coördineren van de besluitvorming(sprocedures) bij het uitvoeren van het plan van aanpak Schiphol en omgeving (PASO)

Periode: 1989–

Waardering: V 10 jaar

8.30. Actor: Vaste Commissie van Deskundigen inzake problemen betreffende de dienstplicht van Oud-leerlingen der Rijksluchtvaartschool

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1950–1960.

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Opmerking: De commissie adviseerde omtrent rekrutering/werving van leerlingen verkeersvliegers en leerlingen militaire vlieger, de verdeling tussen deze categorieën, beperking van de uitval tijdens de opleiding en de vervulling van de dienstplicht door oud-leerlingen

Waardering: B 5

8.31. Actor: Voorlopige Raad van Toezicht Luchtverkeersbeveiliging

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1947–1975

Opmerking: De commissie adviseerde de Minister van V&W over de inrichting van de LVB-organisatie, het financieel beheer, de verhouding met de overheid en met derden, etc..

Waardering: V 10 jaar

8.32. Actor: Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1986–

Opmerking: De werkgroep adviseert over de hoofdlijnen en onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat, waaronder luchtvaartaangelegenheden

Waardering: B 5

8.33. Actor: Werkgroep Nederlandse Vliegtuigindustrie (Commissie ad hoc welke in opdracht van de Ministerraad een rapport dienst op te stellen inzake de Nederlandse Luchtvaartindustrie)

524

Handeling: Het opstellen van een rapport inzake de Nederlandse luchtvaartindustrie t.b.v. de Ministerraad;

Periode: 1959–1962

Bron: Gegevens Centrale Archiefselectiedienst Winschoten

Waardering: B 5 rapport, V 5 jaar overige neerslag

8.34. Actor: Werkgroep ter Voorkoming van Aanvaringen tussen Vogels en Civiele Luchtvaartuigen

516

Handeling: Het adviseren van de verantwoordelijke Minister(s) betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1986–ca. 1978

Opmerking: De werkgroep adviseert over maatregelen ter vermindering van gevaar van aanvaringen

Waardering: B 5

455.

Handeling: Het vaststellen van opdrachten en van de resultaten van interne (wetenschappelijke) studies betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: De werkgroep verricht studies ter vermindering van de kans op en de risico’s van vogelaanvaringen

Waardering: Opdrachtverstrekking en eindproduct: B 5

Overige neerslag: V 5 jaar

456.

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: De werkgroep verzamelt, analyseert en maakt gegevens bekend over vogelaanvaringen

Waardering: V 5 jaar

457.

Handeling: Het financieren van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1945–

Opmerking: De werkgroep laat studies verrichten ter vermindering van de kans op en de risico’s van vogelaanvaringen

Waardering: V 7 jaar

458.

Handeling: Het begeleiden van intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het beleidsterrein burgerluchtvaart

Periode: 1978–

Opmerking: De werkgroep laat studies verrichten ter vermindering van de kans op en de risico’s van vogelaanvaringen

Waardering: V 5 jaar

519

Handeling: Het bevorderen en coördineren van activiteiten ter vermindering van de kans op en de risico’s van vogelaanvaringen

Periode: 1978–

Waardering: V 10 jaar

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 10/04/2023

Views: 5960

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.